Международный научно-общественный журнал "DOGMA"
Электронный научный журнал

Междисциплинарные науки
Локомотивтерді жөндеу кезінде қолданылатын инновациялық әдістер мен технологиялар («Қамқор» ЖШС мысалында)
Досмурзаев К. 1, Муканова Г.С. 2, Сакибаева К.С. 3

1. Магистрант
2. Қ.И. Сәтбаев ат. ҚазҰТЗУ қауым.профессоры, т.ғ.к.
3. ҚазҰАЗУ қауым.профессоры, э.ғ.к.

Резюме:

Мақалада зерттеу объектісі болып табылатын локомотивтерді жөндеу бойынша қызмет ететін «Қамқор» ЖШС компаниясындағы инновациялық технологиялар қарастырылып, әлемге белгілі технология «Ұқыпты өндіріс» моделін талданды.

Ключевые слова: локомотив жөндеу, инновациялық әдіс, технология, ұқыпты өндіріс, өндіріс жүйесі.


Библиографическая ссылка

Досмурзаев К., Муканова Г.С., Сакибаева К.С. Локомотивтерді жөндеу кезінде қолданылатын инновациялық әдістер мен технологиялар («Қамқор» ЖШС мысалында) // Международный научно-общественный журнал "DOGMA". – 2021. – № 2(16);
URL: journaldogma.esrae.ru/17-296 (дата обращения: 24.06.2021).


Просмотры статьи

Сегодня: 13 | За неделю: 13 | Всего: 13


Сайт работает на RAE Editorial System